หน้าหลัก    ผลงานของเรา 
ผลงานของเรา
 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้คอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการเรียนการสอนสำหรับครูสอนชั้น ป.1 
       สพป.สน.3 ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้คอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการเรียนการสอน
การประกวดโครงการรักการอ่าน 
       คณะกรรมการโครงการการจัดการประกวดโครงการรักการอ่าน