หน้าหลัก    ผลงานของเรา 
ผลงานของเรา
 
ขยายผลเวทคณิต ในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
       3-6 กรกฎาคม 2560 ขยายผลเทคณิต สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูสู่โรงเรียนคุณธรรม 
       สพป.สกลนคร เขต 3 โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูสู่โรงเรียนคุณธรรมให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 64 โรงเรียน ครูและบุคลากรมางการศึกษา จำนวน 600 คน
ติตตามการดำเนินการวิจัยของเขตพื้นที่ 
      มิถุนายน 2560 นายพลชัย ชุมปัญญา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 พร้อมด้วย นายบุญไทย แสนอุบล และนายปริญญา อุปลา ศึกษานิเทศก์ ได้ไปตามตามการดำเนินงานการโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการวิจัยฯ ณ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเที่ยง โด
อบรมครูบรรจุใหม่ทำกิจกรรม PLC & Active Learning 
      พาคุณครูบรรจุใหม่ทำกิจกรรมค่อนข้างน้อยมาก แต่ก็พยายามใช้ทักษะที่มีอยู่ทำกระบวนการ PLC & Active Learning ภายในเวลา 3 ชั่วโมง เล่นเอาครูรุ่นใหม่แทบหายใจ
การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) 
      การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) ตามโครงการส่งเสริมการสอนคณิตศาสตร์ สำหรับครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยมีผู้เข้าอบรมจำนวนทั้งสิ้น
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้คอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการเรียนการสอนสำหรับครูสอนชั้น ป.1 
       สพป.สน.3 ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้คอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการเรียนการสอน
การประกวดโครงการรักการอ่าน 
       คณะกรรมการโครงการการจัดการประกวดโครงการรักการอ่าน