หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad เพื่อประกอบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ในระหว่างวันที่ ๕-๖ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ให้ประธานศูนย์เครือข่ายฯ พิจารณาส่งรายชื่อครูเข้ารับการอบรม ภายในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศน.ปริญญา อุปลา ๐๘๙๕๖๙๓๖๒๑

      บัญชีจัดสรรครูผู้สอนคณิตศาสตร์ของศูนย์เครือข่ายฯ ที่ได้เข้ารับการอบรม 

การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad

เพื่อประกอบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์

ระหว่างวันที่ ๕-๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ณ ห้องปฏิบัติการ ๑๑๑๓-๑๑๑๔ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร

อำเภอ

ศูนย์เครือข่าย

จำนวนครูที่ได้รับจัดสรร

คำตากล้า

คำตากล้านาแต้

๒ คน

คำตากล้า

แพดหนองบัวสิม

๒ คน

บ้านม่วง

ม่วงมาย

๓ คน

บ้านม่วง

บ่อแก้วโนนสะอาด

๒ คน

บ้านม่วง

หนองกวั่งห้วยหลัว

๒ คน

บ้านม่วง

ดงหม้อทอง

๒ คน

บ้านม่วง

ดงเหนือ

๒ คน

อากาศอำนวย

ลุ่มน้ำยาม

๓ คน

อากาศอำนวย

ท่าก้อนนาฮี

๒ คน

อากาศอำนวย

โพนงามสามัคคี

๒ คน

อากาศอำนวย

โพนแพงบะหว้า

๒ คน

วานรนิวาส

เมืองวานร

๒ คน

วานรนิวาส

ธาตุ

๒ คน

วานรนิวาส

เดื่อศรีวิชัย

๒ คน

วานรนิวาส

หนองแวง

๒ คน

วานรนิวาส

หนองสนม

๒ คน

วานรนิวาส

กุดเรือคำ

๒ คน

วานรนิวาส

ลำห้วยโทงสหวิทยา

๓ คน

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-Net ปีการศึกษา 2559 
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ได้กำหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-Net ปีการศึกษา 2559 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 และชั้นมัธยมศึก
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานของกลุ่มนิเทศฯ 
       กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ข่าวสาระน่ารู้
 
เกณฑ์โรงเรียน ICU 
       ตามที่พณฯรมว.ศธ.นพ.ธีรเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ได้มีนโยบายที่ยกระดับโรงเรียนที่มีสภาพที่ต้องพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU)     ในการนี้ผมจึงขอประสานเบื้องต้นกับท่านผอ.เขตให้ท่านตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนที่ต้องพัฒนาเป็

การปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
      ก.ค.ศ. ปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยฐานะครูชำนาการ และการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชำนาญการ ตามหนังสือ สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๒๐ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙

ปรับการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็น 200 ชั่วโมง 
        สพฐ.แจงขยายเวลาเรียนภาษาอังกฤษป.1-3 สพฐ.แจงขยายเวลาเรียนภาษาอังกฤษป.1-3 เพิ่มจาก 40 ชม.ต่อปีเป็น 200 ชม.ต่อปี เฉพาะร.ร.ที่เรียนทางไกลให้เริ่มเทอม 1/2560 เตรียมจัดส่งCDสื่อการสอนให้ร.ร

รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ เข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ 
       รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ เข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์

ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดย นายบุญไทย แสนอุบล ศึกษานิเทศก์ ได้ดำเนินการพาคุณครูบรรจุใหม่ทำกระบวนการ PLC & Active Learning เมื่อวันที่ 24 - 25 มิถุนายน 2560
การวิจัยของโรงเรียนเพื่อร่วมพัฒนาการเรียนรู้ภาษาโดยธรรมชาติ
ร่วมกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐
ประชุมรับฟังคำชี้แจงแนวปฏิบัติการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐