หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
ร่วมกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐
ประชุมรับฟังคำชี้แจงแนวปฏิบัติการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐
คณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตามการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และการดำเนินงานตามนโยบาย ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ออกนิเทศโรงเรียนในสังกัด ระหว่างวันที่ ๔ - ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐
การอบรมเชิงปฏิบัติเพื่อนำส่งข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นของสถานศึกษาเข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะ Online ในระหว่างวันที่ 11-13 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมศาลากลางน้ำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
โครงการพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง" ระดับภูมิภาค ปีที่ ๑๑ ณ วัดถ้ำพวง (วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม) ต.ปทุมวาปี อ.ส่องดาว จ.สกลนคร ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙
วันเปิดงานโครงการขยับกายสบายชีวี ด้วยวิธีเต้นแอโรบิค