หน้าหลัก    ติดต่อเรา 
ติดต่อเรา
 

 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๓

เลขที่ ๕๓๐ หมู่ ๕  ถ.เดื่อเจริญ ต.วานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร ๔๗๑๒๐

โทร. ๐๔๒ - ๗๙๒๑๓๓  โทรสาร ๐๔๒ - ๗๙๑๒๐๕