หน้าหลัก    ติดต่อเรา 
ติดต่อเรา
 

 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๓

ที่อยู่ : ๕๓๐ หมู่ ๕ ถ.เดื่อเจริญ ต.วานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร ๔๗๑๒๐

โทร. : ๐๔๒ - ๗๙๒๑๓๓