หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 
Download File

คณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยนิเทศโรงเรียนในสังกัด ระหว่างวันที่ ๑ - ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวสาระน่ารู้
 
การใช้ภาษาในการเขียนหนังสือราชการ 
     

การพิมพ์ข้อความท้ายหนังสือราชการ 
       จังหวัดสกลนคร ขอแจ้งการพิมพ์ข้อความท้ายหนังสือราชการจากเดิม "ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้า น้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้" เป็น "อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร" โดยใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK หรือ TH Sarab

 
ภาพกิจกรรม
 
คณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ นิเทศโรงเรียนในสังกัด ระหว่างวันที่ ๑ - ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดย นายบุญไทย แสนอุบล ศึกษานิเทศก์ ได้ดำเนินการพาคุณครูบรรจุใหม่ทำกระบวนการ PLC & Active Learning เมื่อวันที่ 24 - 25 มิถุนายน 2560
การวิจัยของโรงเรียนเพื่อร่วมพัฒนาการเรียนรู้ภาษาโดยธรรมชาติ
ร่วมกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐